Privacyverklaring

We hechten veel waarde aan de privacy van de bezoekers van onze website en iedereen die zijn of haar gegevens achter laat om met ons in contact te komen. We doen er dan ook alles aan om ieders privacy te beschermen.

In deze Privacyverklaring staat beschreven hoe wij omgaan met de data en de privacy van bezoekers welke betrekking hebben op het gebruik van onze website, https://captimo.nl en onze dienstverlening. Uiteraard houden wij ons aan de eisen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), welke per 25 mei 2018 van kracht is.

Gedragscode

Iedereen die bij of voor ons werkt, kent onderstaande gedragscode en houdt zich daar ook aan:

 • Wij respecteren de privacy en dus bijbehorende gegevens van al onze relaties;
 • Wij gaan zorgvuldig om met alle, aan ons toevertrouwde gegevens;
 • Naast de nodige technische beveiligingsmaatregelen zorgen we ook voor de juiste organisatorische maatregelen om de gegevens zo goed mogelijk te beveiligen;
 • We bewaren de gegevens niet langer dat strikt noodzakelijk;
 • We zijn open en transparant in welke gegevens we verzamelen en wat we ermee doen en waarom;
 • Iedereen heeft de mogelijkheid om persoonlijke data in te zien, te wijzigen danwel te laten verwijderen;
 • We zijn kieskeurig in met wie we samenwerken en alle leveranciers of klanten die gegevens van ons ontvangen, leggen wij dezelfde zorgplicht op;
 • Wij verkopen nooit en te nimmer herleidbare data aan welke andere partij dan ook.

Verantwoordelijke gegevensverwerking

Captimo™ is de verantwoordelijke partij voor de verwerking van alle (persoons)gegevens en bepaalt welke gegevens worden verwerkt, hoe dat gebeurt en hoe lang deze gegevens worden bewaard.

Welke (persoons)gegevens verzamelen wij?

We verwerken (persoons)gegevens voor twee type gebruikers:

 • Kandidaat: als sollicitant op een openstaande vacature of algemene inschrijving.
 • Werknemer: als werknemer van Captimo™.

Kandidaat:

We verwerken enkel persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt. Dit gebeurd bijvoorbeeld zodra je een formulier op onze website invult. Wij kunnen onder andere vragen naar de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Vaardigheden (specifieke skills zoals talen of software)
 • Werkervaring
 • Opleiding
 • Foto (indien aanwezig)

Werknemer

Wanneer je voor Captimo™ gaat werken, vragen we om bovenstaande gegevens plus de volgende gegevens:

 • Diploma’s en cijferlijsten (indien aanwezig)
 • Kopie identiteitsbewijs
 • IBAN
 • Verklaring Omtrent Gedrag
 • Eventuele extra gegevens welke nodig zijn voor de salarisadministratie

Waarom worden deze gegevens verzameld?

Wij verzamelen deze gegevens enkel om onze taken als arbeidsbemiddelingsbureau (of Werving & Selectiebureau, Recruitmentbureau) te kunnen uitoefenen. We brengen werkgevers en werknemers bij elkaar en daarvoor hebben wij deze gegevens nodig. Wanneer je voor ons komt werken (zoals hierboven beschreven onder “Werknemer”), hebben we een aantal extra gegevens nodig om jou als werknemer te kunnen behandelen.

Meer specifiek omschreven doelen zijn:

 • Om te bemiddelen tussen werkgever en werknemer (bijvoorbeeld om je voor te stellen bij een werkgever).
 • Om een arbeidsrelatie aan te kunnen gaan (met zowel derden als met Captimo™).
 • Om overeenkomsten te kunnen sluiten.
 • Om te beoordelen of je geschikt bent voor een bepaalde functie.
 • Om je per e-mail of telefoon op de hoogte te houden met relevante informatie over werk, vacatures, nieuws, activiteiten, opleidingen, tips, etc..
 • Om een relevante personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en salarisadministratie bij te houden.
 • Om onze overige wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen.

Waarom mogen wij deze gegevens verzamelen?

Wij mogen deze gegevens verzamelen omdat:

 • het hebben van bepaalde persoonsgegevens een basisvereiste is om onze taak uit te kunnen oefenen;
 • wij altijd om toestemming vragen. Deze toestemming is trouwens altijd weer in te trekken;
 • het in sommige gevallen noodzakelijk is om een overeenkomst met jou aan te kunnen gaan;
 • het in sommige gevallen noodzakelijk is te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen (denk aan het opslaan van je identiteitsbewijs zoals hierboven omschreven).

Hoe lang bewaren wij de gegevens?

Captimo™ bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor alle (persoons)gegevens zoals eerder genoemd hanteren wij een standaard bewaartermijn van 2 jaar.

Hierbij is de enige uitzondering dat wij volgens de Wet op de loonbelasting als werkgever een kopie van jouw identiteitsbewijs moeten bewaren tot 5 jaar nadat je uit dienst bent getreden.

Hoe beschermen wij de gegevens?

Captimo™ neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@captimo.nl.

Wij hebben daarom de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

– DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Met wie delen wij de gegevens?

De partijen met wie wij de (persoons)gegevens delen zijn opdrachtgevers die op zoek zijn naar kandidaten (werknemers), trainers of opleidingsinstituten (om opleidingen te verzorgen of tests af te kunnen nemen) en (semi)overheidsinstanties zoals het UWV, de Belastingdienst en arbodiensten.

Daarnaast maken wij gebruik van software van derden om onze diensten uit te kunnen voeren. Denk bijvoorbeeld aan een administratiesysteem van kandidaten of een verloningssysteem (als je bij ons in dienst komt). Met al deze partijen en leveranciers hebben wij strikte afspraken gemaakt over de beveiliging en geheimhouding van data. In de meeste gevallen zijn de persoonsgegevens zelfs versleuteld opgeslagen.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Captimo™ en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@captimo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Captimo™ wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Blijven alle gegevens binnen de EU?

Alle gegevens worden verwerkt en opgeslagen binnen de EU. In sommige gevallen doen we zaken met partijen buiten de EU (denk aan een grote internationale werkgever). Echter, voordat wij (persoons)gegevens delen vragen wij jou om toestemming en zoeken we uit of deze partijen een vergelijkbaar niveau van databescherming hanteren zoals dat in de EU verplicht is.

Gebruiken wij cookies?

Captimo™ gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Captimo™ gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gevoelige persoonsgegevens of gegevens van minderjarigen

Onze website en/of diensten zijn er niet op gericht om (persoons)gegevens te verzamelen van bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij hier explicatie toestemming voor hebben van hun ouders of voogd. Helaas kunnen we de leeftijd van onze bezoekers niet exact controleren, dus ook niet of zij ouder zijn dan 16 jaar. We raden ouders/voogden van ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun minderjarige kinderen om te voorkomen dat er gegevens van minderjarigen worden verzameld zonder toestemming van ouders of voogd(en).

Wanneer je er van overtuigd bent dat wij zonder bovengenoemde toestemming gegevens hebben verzameld van of over een minderjarige, dan kunt u contact opnemen via privacy@captimo.nl zodat wij deze gegevens per direct kunnen verwijderen.

Links naar andere websites

De website van Captimo™ bevat links naar andere websites. Hoewel wij dergelijke links met de grootste zorg plaatsen, weten wij logischerwijs niet hoe deze websites omgaan met de privacy en het verwerken van persoonsgegevens. Zodra je onze website verlaat en een andere website bezoekt, val je buiten het bereik van deze privacyverklaring.

Wij raden je dan ook altijd aan om eerst goed te lezen hoe de betreffende website omgaat met deze gegevens en nooit zonder meer akkoord te gaan met een cookiemelding.

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd en zal regelmatig getoetst worden aan de huidige regelgeving. Wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt. Voorliggende versie is versie 1.1 en is voor het laatst gewijzigd op 1 april 2018.